Единение. Просвещение. Созидание.
ислам журналы
С именем Аллаха, Милостивого и Милосердного. Ырайымдуу, Боорукер Аллахтын аты менен!
«Акыйкатта үммѳтүӊѳр бир эле үммѳт…» («Анбийа»сүрѳѳсү, 92-аят)

"Манас" эпосундагы ысымдар

Автору: Умма / Жарыяланды: 7 январь 2018

"Манас" эпосундагы ысымдар

"Манас" эпосунда 536 каармандын ысымы жазылган. Эгер уул-кызыңарга ат издеп жатсаңар силерге керектуу топтом.

Манас эпосундагы ысымдар, аттар

"А" тамгасына ысымдар

Абай — эпизоддук каарман

Абдыкадыр — катарда саналган каармандардын бири

Абдыкалык — эпизоддук каарман

Абдылда — болочокку кырк чоронун бири — Ажыбай

Абдылкадыр — эпос боюнча тажиктердин каны

Абдылкасым — эпизоддук каармаң

Абдыраман — кабарыш элинин улугу

Абыке — Манастын иниси

Абыл — эпизоддук каарман — Атемирдин уулу

Абылкасым — эпизоддук каарман, Атемирдин иниси

Абыш — кырк чоронун бири

Агалдай — Үсөндүн — Көзкамандын балдарынын бири

Агулук — эпизоддук каарман

Агыдай — кырк чоронун бири

Агылык — эпизоддук каарман

Агыш — уруу башчыларынын бири

Адирабийга — Каныкейдин эжеси

Адыгей — кырк чоронун бири, далычы

Ажыбай — кырк чоронун белгилүүлөрүнүн бири, чечен, өз аты — Абдылда

Азаймат — эпизоддук каарман

Азелкан — эпизоддук каарман, Каныкейдин нөкөр кыздарынын бири

Азирейил — жан алгыч периште

Айганыш — Көкөтөйдүн аялы

Айдар — көпчүлүк учурда жаш Айдар кабарчы, жарчы

Айдаркан — казактардын ханы, Көкчөнүн атасы

Айкожо — эпос боюнча кожо

Айнакул — болочокку кырк чоронун башчысы — Кыргыл

Айтак — эпизоддук каарман

Айымжан — Каныкейдин нөкөр кыздарынын бири

Айымкан — Каныкейдин нөкөр кыздарынын бири

Айымкүл — Көкөтөйдүн аялы

Акбай — балбан, уруу башчысы

Акбалта — Чубактын атасы, нойгуттардын каны

Акдөө — эргежээл, итаалылардын дөөсү

Акеркеч — Көкчөнүн аялы

Акмама — Каныкейдин энеси

Акпай — кырк чоронун бири

Акун — Ооган каны

Акунбек — эпизоддук каарман, көптүн бири катары уруу аксакалдарынын арасында саналат

Акунбешим — эпикалык душман кандарынын бири

Акурук — эпизоддук каарман

Акчабак — Каныкейдин нөкөр кыздарынын бири

Акыл — эпизоддук каарман

Акылай — Манастын аялы

Акылбайыс — эпизоддук каарман

Акымбек — катарда саналуучу уруу башчыларынын бири

Алаке — кырк чоронун бири

Алакен — кырк чоронун бири

Аламан — Манастын чабарман жигити

Аланча кан — Манастын түпкү аталарынын бири

Алашбек — эпизоддук каарман

Албүбү — Каныкейдин нөкөр кыздарынын бири

Алмамбет — белгилүү чоң баатыр, акылман

Алооке — эпикалык душмандардын белгилүү кандарынын бири, Коңурбайдын атасы

Алтай — кырк чоронун бири

Алтаң — эпизоддук каарман

Алтынкөкүл — думара уруусунун улугу

Алыбек — эпизоддук каарман

Алым — эпизоддук каарман, кырк чоронун бири Алакендин атасы

Алым мырза — эпизоддук каарман

Алымсарык — эпизоддук каарман

Алымсейит — эпизоддук каарман, Көкчөнүн жакындарынын бири катары саналат

Аңгир — эпизоддук каарман

Арбалдай — Үсөндүн — Көзкамандын балдарынын бири

Ардай — эпизоддук каарман

Ардалык — Атайдын атасы

Арсы — эпизоддук каарман

Арууке — Алмамбеттин аялы

Арышкан — Каныкейдин нөкөр кыздарынын бири

Аскар — Жумабектин атасы

Атай — Кырк чоронун бири

Атайбек — эпизоддук каарман

Атакул — калмактарда айыл башы, эпизоддук каарман

Атала — эпос боюнча дөбөт элинин каны

Аталабек — катарда саналган каармандарынын бири

Атан — эпизоддук каарман

Атемир — Каныкейдин атасы — Каракан

Аядил — эпизоддук каарман

"Б" тамгасына ысымдар

Бабатай — Ороздунун он уулунун бири

Бабыр — Манастын түпкү аталарынын бири

Бабыркан — Манастын түпкү аталарынын бири

Багыш — эпизоддук каарман, Көкчөнүн жакын мыктыларынын бири катары эскерилет

Бадалбай — эпизоддук каарман

Бадаң бий — эпизоддук каарман

Базылбек — эпизоддук каарман, көптүн бири катары уруу өкүлдөрүнүн арасында саналат

Базылбек — катарда саналуучу эпизоддук каармандардын бири

Бай — Жакыптын агасы, Бакайдын атасы

Бай бак — коңурат уруусунан, кары адам, эпизоддук каарман

Бай куш — эпизоддук каарман, аяр

Байбол — Жакыптын бадачысы

Байгур — Манастын түпкү аталарынын бири

Байжигит — белгилүү уруу аксакалдарынын бири

Байкап — эпизоддук каарман

Баймырза — Көкөтөйдүн тууганы, Байдын уулу

Байыз — катарда саналган каармандардын бири

Бакай — Манастын аталаш тууганы, эң жакын жардамчысы, акылдашы

Бакатил — эпос боюнча Көкөтөйдүн бабасы

Бакдөөлөт — Жакыптын кичи аялы

Бактыгул — эпизоддук каарман, көптүн бири катары аталат

Бакүрүш — катарда саналган каармандардын бири

Бакча — катарда саналган каармандардын бири

Балкыбек — эпизоддук каарман

Балкыя — эпизоддук каарман, Каныкейдин нөкөр кыздарынын бири

Балтамат — эпос боюнча бараңдын чоңу

Барак кан — Көкчөнүн түпкү атасы

Басаңкул — Эпизоддук каарман, Нескара арык каздырып жаткан элге башчы

Батмабүбү — Каныкейдин нөкөр кыздарынын бири

Батмасам — эпизоддук каарман, Каныкейдин нөкөр кыздарынын бири

Баянчор — эпизоддук каарман

Бегиш — эпизоддук каарман, аяр

Бедөөң — эпостук каарман

Бейшекел — эпизоддук каарман

Бекебай — Үсөндүн — Көзкамандын балдарынын бири

Бердибай — эпизоддук каарман

Бердибек — кырк чоронун бири — Сыргак

Бердике — Жакыптын айылдашы, кадырлуу адамдардын бири катары аталат

Бийназар — эпизоддук каарман

Бозкертик — эпос боюнча калмак баатыры

Бозуул — кырк чоронун бири

Бокмурун — Көкөтөйдүн уулу, баатыр

Болжоң — эпизоддук каарман

Болот — кырк чоронун бири

Бообек — эпизоддук каарман, казак мыктыларынын бири катары саналат

Бооке — Алоокенин уулу, кийин кырк чоронун бири

Бооң — эпизоддук каарман, дөө, аяр

Бороончу — эпос боюнча калмак баатыры

Бөбөтай — Ороздунун он баласынын бири

Бөгөл — кырк чоронун бири

Бөйөн — Калмак байы, Чаяндын атасы

Бөкө — эпизоддук каарман, Көкчөнүн жигити

Будаңчаң — эпикалык душман баатырларынын бири

Буркан — эпизоддук каарман

Бурмажан — Каныкейдин нөкөр кыздарынын бири

Бурунас — эпизоддук каарман, Каныкейдин нөкөр кыздарынын бири

Буруш — Каныкейдин нөкөр кыздарынын бири

Бурчак-Музбурчак — уруу башчысы, кыргыздын белгилүү баатырларынын бири

Буудайбек — Көкчөнүн кичи аялы

Буудайык — Музбурчактын атасы

Бууракан — Манастын түп аталарынын бири

Гүлканыш — Көкөтөйдүн аялы

"Д" тамгасына ысымдар

Дабаш — эпизоддук каарман

Дагулук — катарда саналган каармандардын бири

Дамбылда — айыл аксакалдарынын бири

Даңгыл — эпизоддук каарман

Даң-даң — эпизоддук каарман

Дардак — эпизоддук каарман

Дебеги — эпизоддук каарман

Делдеш — эпизоддук каарман

Деркенбай — эпизоддук каарман

Дилде — Каныкейдин нөкөр кыздарынын бири

Дого — эпизоддук каарман

Домабил — калмак баатыры, эпизоддук каарман

Дөгөн — калмак баатыры, эпизоддук каарман

Дөгөшө — эпизоддук каарман

Дөгүш — катарда саналган каармандардын бири

Дөмүл — эпос боюнча элинин беги

Дөөгөр — уста, эпизоддук каарман

Дөөкүр — эпизоддук каарман

Дөрбөлдөй — Үсөндүн — Көзкамандын балдарынын бири

Дөрбөн — Төртайдын атасы, кырк чоронун бири

Дөрө — эпизоддук каарман

Дуулат — эпизоддук каарман

Дуушаңгөр — Эсенкандын түпкү аталарынан

Дүбүрө — эпикалык душман баатырларынын бири

"Ж" тамгасына ысымдар

Жабагы — эпизоддук каарман

Жабыке — кырк чоронун бири

Жагалбай — эпизоддук каарман, Жанбайдын атасы

Жадигер — Багыштын аталарынын бири

Жайдар — Акбайдын атасы

Жайнак — кырк чоронун бири

Жайсаң — эпизоддук каарман, Бооң аяр менен кароолго барганда гана эскерилет)

Жакып — Манастын атасы

Жамгырчы — эпос боюнча эштектердин каны

Жамыра — эпизоддук каарман

Жанадил — Көкөтөйдүн атасы

Жанай — катарда саналуучу каармандардын бири

Жанбай — эпизоддук каарман

Жангер — кырк чоронун бири, Жабыкенин атасы

Жанымжан — Каныкейдин нөкөр кыздарынын бири

Жаныш — эпизоддук каарман

Жаңшаа — Чоюндун атасы

Жаңыбай — эпизоддук каарман

Жапак — Ногойдун иниси Шыгайдын уулу

Жапар — Кудай аттарынын бири)

Жедигер — Багыштын түпкү атасы

Жеткир — Агыштын атасы

Жеткир бий — Агыштын атасы

Жолой — эпос боюнча калмактардын каны, баатыр

Жоодары — Чегиштин атасы

Жооке — эпизоддук каарман

Жооналп — дөө, пери алпы

Жоорунчу — кырк чоронун бири

Жөкө — эпизоддук каарман

Жумабек — эпизоддук каарман

Жүгөрү — катарда саналуучу уруу башчыларынын бири

Жүзгөн — Каманбектин атасы

Зыяндаш — Акбайдын колуктусу

Илебин — эпикалык душман кандарынын бири

"К" тамгасына ысымдар

Каар — Култандын атасы

Кабатай — Ороздунун он уулунун бири

Кабыке — кырк чоронун бири

Кабыл — эпизоддук каарман, Атемирдин уулу

Кадообай — эпизоддук каарман

Кадыр — кырк чоронун бири

Кайгыл — кырк чоронун бири

Кайып — мурдагы калмак кандарынын бири, кийин Манастын кайнатасы,

Калбүбү — Каныкейдин нөкөр кыздарынын бири

Калдай — эпизоддук каарман

Калдар — кырк чоронун бири

Калемкаш — Каныкейдин нөкөр кыздарынын бири

Калкаман — Кырк чоронун бири

Калмат акын — кашкарлык делет, эпизоддук каарман

Калтаң — эпизоддук каарман

Калча — катардагы саналган каармандардын бири

Каманали — дөө, пери алп

Каманбек — эпизоддук. Каарман

Камбар — Чаликтин атасы

Камбарбек — Чаликтин атасы

Камбаркан — Көкчөнүн чоң атасы

Канкуу — кашкардын каны делет, эпизоддук каарман

Каныкей — Манастын аялы, акылман, иштүү

Канымжан — эпизоддук каармандардын бири

Канышай — Бокмурундун колуктусу

Канышбек — Жакыптын айылындагы Куртка деген адамдын зайыбы

Капия — эпизоддук каарман

Кара кан — Каныкейдин атасы — Атемир

Кара мерген — эпизоддук каармандардын бири

Карабек — казак бийи, эпизоддук каарман

Карабөрк — Манастын аялы

Каражой — эпизоддук каарман

Каракан — Манастын түпкү атасы

Каракесек — катарда саналуучу эпизоддук каармандардын бири

Каракожо — уруу аксакалы, адатта көптүн катарында саналат

Карамар — эпизоддук каарман

Карасман — бир эле жерде кезиккен каарман, калмак балбаны

Каратай — кырк чоронун бири — Ырчы уул

Каратоко — эпизоддук каармандардын бири

Карач — катардагы саналган каармандардын бири

Карача — кыз Сайкалдын атасы, дагы бир аты — Каткалаң

Карынбай — жомоктук белгилүү бай

Каткалаң — Сайкалдын атасы

Кашкел — эпизоддук каарман

Кашым — Баймырзанын атасы

Кашым6ек — катардагы саналган каармандардын бири

Кегети — эпизоддук каарман

Кедер —- Жолойдун атасы

Кеелик — катарда саналган каармандардын бири

Кезек — Шооруктун атасы

Кейгур — эпизоддук каарман

Кейиппай — эпизоддук каарман

Кейкубат — катарда саналган каармандардын бири

Кейкубат — эпизоддук каарман

Кеймен — эпизоддук каарман, Шоорук кандын баатырларынын бири катары эскерилет

Кеймен — эпикалык душман баатырларынын бири, мансабы — Шаа

Келдике — эпизоддук каарман

Кемел — эпос боюнча Мысырдын бийлөөчүсү

Кемен — эпизоддук каарман

Кеңгес — эпизоддук каарман

Кербен — кырк чоронун бири

Керкөкүл — катарда саналган каармандардын бири

Киеикес — перилердин дөөсү

Китеналп — дөө, пери алп

Кишидаш — эпос боюнча перилердин балбаны

Коён — эпизоддук каарман

Кожо — кырк чоронун арасында Манас Каныкейге үйлөнгөндө эскертилет

Кожош — катарда саналган каармандардын бири

Койчуман — эпизоддук каарман

Коккөён — эпосто султан делет

Коной — эпизоддук каарман

Коңгуроолу — эпизоддук каарман, Алоокенин агасы, Абыштын атасы, Кошабыштын атасы

Коң-Коңбай — эпикалык душмандардын башкы баатыры — Коңурбай

Коңур бий — эпизоддук каарман

Коңурат — эпизоддук каарман

Коңурбай — эпикалык душмандардын эң мыкты деген баатыры

Кортук — калмактардын айыл башчысы, эпизоддук каарман

Кошабыш — кырк чоронун бири

Кошой — катагандардын каны, белгилүү баатыр

Көбөн — катарда саналуучу уруу башчыларынын бири

Көбөтай — Ороздунун он баласынын бири

Көбөш — Манастын агалаш иниси

Көгөй — Манастын түпкү аталарынын бири

Көгөн — катарда саналуучу эпизоддук каармандардан

Көгүчкөн — Каныкейдин нөкөр кыздарынын бири

Көзкаман — Жакыптын агасы Үсөнгө душмандар койгон ат

Көйүш — эпизоддук каарман

Көкбөрү — Коккоёндун атасы

Көккоён — кырк чоронун арасында Манас Каныкейге үйлөнгөндө эскерилет

Көкмөк - Керкөкүлдүн агасы

Көкөтөй — Манаска кызматы өткөн, кыргыздарга кадыры жарашкан бай адам. Ташкендин каны

Көкчө — казактардын каны, баатыр

Көкчөкөз — Манастын аталаш туугандарынын бири, Үсөндүн (Көзкамандын) улуу

Көнөк — эпос боюнча перилердин тайып деген уруусунун башчысы

Көрүш — Керкөкүлдүн атасы

Көтөрүш — эпос боюнча жапандардын башчысы

Көчпөс бай — Жанайдын атасы

Көшөндү — Жетим урук деген жомоктук элдин улугу

Кубат — эпизоддук каарман, Жакыптын койчуларынын башчысы

Кузабүбү — эпизоддук Каарман, Каныкейдин нөкөр кыздарынын бири

Кулжан — эпизоддук каарман

Кулжар — Көкөтөйдүн аялы

Култаң — эпизоддук каарман

Култка — эпизоддук каарман

Кулус — эпизоддук каарман

Кулусун —(эпизоддук каарман

Кумар — Дебегенин атасы

Кур — эпизоддук каарман, Коңурбайдын жолдошу

Куртка — Жакыптын айылдашы, эпосто жөн гана катарда саналат

Кутаналп — дөө, пери алпы

Кутман — эпизоддук каарман

Кутубай — катарда саналуучу каармандардын бири, Жакыптын айылдашы

Кутубий — кырк чоронун бири

Кутунай — кырк чоронун бири

Куяс — эпикалык душман баатырларынын бири, аяр

Күдөң — эпизоддук каарман

Күйөнүш — эпизоддук каарман

Күлдүр — Чалыбайдын атасы

Күлтүкан — эпизоддук каарман

Күлчоро — Алмамбеттин уулу

Күнөгөр — эпизоддук каарман

Күнөс — эпизоддук каарман

Күшөң — эпизоддук каарман

Кыдырбай — Таздын атасы

Кызыл дөө — жомоктук элдин башчысы

Кызыр Иляс — адамдарга бакыт — таалай алып келүүчү касиеттүү күчтүн — колдоочунун аты

Кымкар — эпизоддук каарман

Кыргыз — эпос боюнча кан

Кыргыл — кырк чоронун башчысы

Кырмус — эпикалык душман кандарынын бири

Кыяпат — эпизоддук каарман, Каныкейдин нөкөр кыздарынын бири

Кыяс казы — кырк чоронун арасында Манас Каныкейге үйлөнгөндө эскерилет

Кыяш — Жолойдун аялы

"М" тамгасына ысымдар

Маамыт султан — эпос боюнча Балык, Бадакшандын каны

Маарамбүбү — эпизоддук каарман, Каныкейдин нөкөр кыздарынын бири

Маарамкан — Каныкейдин нөкөр кыздарынын бири

Мажик — кырк чоронун бири

Мазабыл — эпос боюнча арап элинин башчысы

Маматбек — эпизоддук каарман

Мамбет — катарда саналган каармандардын бири

Манас — эпостун негизги каарманы

Манжыбек — Манастан өлгөн Кортук деген калмактын уулу, кийин кырк чоронун бири — Мажик

Мардыкелең — эпизоддук каарман

Медер — эпизоддук каарман

Меңдибай — эпизоддук каарман

Меңдигул — эпизоддук каарман

Миңбай — эпизоддук каарман

Мөндү-Чебең — эпизоддук каарман

Музбурчак — уруу каны

Мунар бий — катагандардын кадырлуу адамдарынын бири, адатта уруу өкүлдөрүнүн арасында саналат

Мунаркан — мурда душман кандарынын бири, Кошойдун кайнатасы, кийин кыргыздын кандарынын бири

Мунускан — Каныкейдин нөкөр кыздарынын бири

Мурадыл — эпикалык душман баатырларынын бири

Мырза — катарда саналган каармандардын бири

"Н", "О", "Ө", "П" жана "Р" тамгаларына ысымдар

Нааркүл — эпизоддук каарман, Каныкейдин нөкөр кыздарынын бири

Назарбек — Ошпурдун уулу, эпизоддук каарман

Найман — эпизоддук каарман

Начарбүбү — Каныкейдин нөкөр кыздарынын бири

Нескара — эпикалык душмандардын белгилүү баатырларынын бири

Ногой — Манастын чоң атасы

Нуркабыл — катарда саналган каармандардын бири

Нуукер — эпикалык душман баатырларынын бири

Ойрок — эпизоддук каарман

Ойсалкын — Үрбүнүн аялы

Орго — эпикалык душман кандарынын бири

Ордобай — Ороздунун он уулунун бири

Орозду — Жакыптын үч агасынын бири, Ногойдун эң улуу уулу

Ороңгу — эпос боюнча эпикалык душман ханшасы, дөө, баатыр аялы

Отор бий — эпизоддук каарман

Ошпур — Жакыптын койчусу, эпос боюнча кадырлуу адамдардын бири

Өзүбек — Абдылданын — Ажыбайдын атасы

Өкүмкан — Каныкейдин нөкөр кыздарынын бири

Өмүрзак — эпизоддук каарман, уруу өкүлү катары саналат

Өскөнбай — эпизоддук каарман

Панус — Көкөтөйгө чейин Ташкенди бийлеп турган адам

Паң — Коңурбайдын түпкү атасы, кээде уруу катары

Рустөм — легандарлык баатыр

"С" тамгасына ысымдар

Саалай — катарда саналган каармандардын бири

Сабатай — Ороздунун он уулунун бири

Сайкал — баатыр кыз

Саламат — Жакыптын айылдашы, кадырлуу адамдардын бири

Санамкан — эпизоддук каарман, Каныкейдин нөкөр кыздарынын бири

Санамкүл — Орго кандын аялы, эпизоддук каарман

Санарбүбү — Каныкейдин нөкөр кыздарынын бири

Санжы — кээде Сынчыбек, же Санжыбек — уруу башчысы

Санирабийга — Манастын аялы — Каныкей

Сарбан — Жакыптын төөчүсү

Саргыл — Баймырзанын айлын чаап алган баатыр

Сары — эпизоддук каарман, аяр

Сары дөө — уру башчысы

Сатай — уруу башчыларынын бири, кийин кырк чоронун бири

Саят — Абдрамандын атасы

Сейилкан — эпизоддук каарман, Каныкейдин нөкөр кыздарынын бири

Сейилсам — эпизоддук каарман, Каныкейдин нөкөр кыздарынын бири

Сейит — Кемелдин атасы

Селим — эпизоддук каарман

Семетей — Манастын уулу

Серек — кырк чоронун белгилүүлөрүнүн бири

Серсебай — Каныкейдин нөкөр кыздарынын бири

Согарбай — эпизоддук каарман

Солобо — Алмамбеттин чоң атасы

Сонунбүбү — Каныкейдин нөкөр кыздарынын бири

Соорондук — эпикалык душман кандарынын белгилүүлөрүнүн бири, Алманбеттин атасы

Соорун — эпизоддук каармандардан

Сукан — жомоктук элдин дөөсү

Сукумбек — эпизоддук каарман

Сулайка — Каныкейдин нөкөр кыздарынын бири

Сулайман — пайгамбар

Султакан —катарда саналган каармандардын бири

Суркан — эпизоддук каарман

Сыргак — белгилүү чоң баатыр, кырк чоронун бири, өз аты — Бердибек

Сыягүл — эпизоддук каарман, Каныкейдин нөкөр кыздарынын бири

"Т" тамгасына ысымдар

Тагылык — эпизоддук каарман

Таз — кыпчактардын каны

Тазбаймат — кырк чоронун бири

Тайлак — Бакайдын иниси

Талапбүбү — Каныкейдин нөкөр кыздарынын бири

Талбаарам — Каныкейдин нөкөр кыздарынын бири

Тана — эпизоддук каарман

Таноо — эпизоддук каарман

Тарбын — эпизоддук каарман

Таргыл — эпизоддук каарман

Ташбүбү — эпизоддук каарман, Каныкейдин нөкөр кыздарынын бири

Тейиш — Текес кандын иниси, Текес өлгөндөн кийин ордуна кан болот

Текес — калмак каны

Темир — Текес кандын атасы

Тизекан — Каныкейдин нөкөр кыздарынын бири

Тизелик — эпизоддук каарман

Тилеке — эпизоддук каарман

Тобатай — Ороздунун он уулунун бири

Токон — эпизоддук каарман

Токотой — кырк чоронун бири

Токтобай — Үсөндүн — Көзкамандын балдарынын бири

Токтообий —эпизоддук каарман, уруу өкүлү катары аталат

Токтор — эпизоддук каарман

Токшукер — Бозкертиктин атасы

Толтой — Багыштын уулу, «Семетей» эпосундагы каармандардын бири

Торум — атактуу уз кыз

Торум кыз — катарда саналуучу эпизоддук каарман

Төбө бий — эпизоддук каарман, Кулжандын атасы

Төкө — эпизоддук каарман

Төлөк — кырк чоронун бири, төлгөчү

Төлөнбек — эпизоддук каарман

Төрөн — Манастын түпкү аталарынын бири

Төртай — кырк чоронун бири

Төштүк — уруу башчысы, баатыр

Тугалык — эпизоддук каарман

Тулус — эпизоддук каарман

Турсунай — Каныкейдин нөкөр кыздарынын бири

Туушаң — кытай хандарынын бири

Түбөй — Манастын чоң аталарынын бири

Түгөл — Манастын чоң аталарынын бири

Түгөлбай — эпизоддук каарман, кыргыз балбаны

Түлкү — Ооган каны Акундун тууганы

Түлөө — кырк чоронун арасында Манас Каныкейге үйлөнгөндө эскерилет

Түлөөбек — эпизоддук каарман

Түлөөбий — эпизоддук каарман

Түмөн — кырк чоронун бири

Түмөнбай — эпизоддук каармандардын бири, Абдылданын атасы делет

Түнөгөр — балбан, эпизоддук каармандардын бири

Түрк — Дамбылданын атасы

Тынымбейит — эпизоддук каарман

"У" жана "Ү" тамгаларына ысымдар

Угуз кан — Манастын түпкү аталарынын бири

Удайчы — эпизоддук каарман

Уйгур — Манастын түпкү аталарынын бири катары саналат

Улаңгы — эпизоддук каарман

Улугат — эпизоддук каарман, Каныкейдин нөкөр кыздарынын бири

Урмат — катаган уруусунун кадырлуу кары адамдарынын бири, көптүн бири катары саналат

Ушаң — эпос боюнча калмак баатыры

Уюк — Багыштын атасы

Үйшүмбай — эпизоддук каарман

Үйшүн — катарда саналуучу каармандардын бири

Үйшүнбай — эпизоддук каарман

Үмөт — кырк чоронун бири

Үндүчак — эпос боюнча дөбөт элинин каны

Үрбү — белгилүү баатырлардын бири, кыпчактардын каны

Үркөрбүбү — Каныкейдин нөкөр кыздарынын бири

Үрүстөм — легендардык баатыр

Үсөн — Жакыптын үч агасынын бири — Көзкаман

"Ч", "Ш", "Ы" жана "Э" тамгаларына ысымдар

Чагалдай — Манастын аталаш туугандарынын бири, Үсөндүн (Көзкамандын) экинчи уулу

Чаганбай — Күлдүрдүн уулу, кийин кырк чоронун бири — Чалыбай

Чагатай — Ороздунун он баласынын бири

Чагоо — катарда саналуучу эпизоддук каармандардын бири

Чагырай — сынчы, Алоокенин уулу

Чакчайыш — эпос боюнча эргежээл элинин улугу

Чалик — кырк чоронун бири

Чалы — болочокку Чалыбай — кырк чоронун бири

Чалыбай — кырк чоронун бири

Чаң-чаң — эпизоддук каарман

Чатаңайыш — эпос боюнча бараң элинин каны

Чаян — калмак байы, Жакыптын кайын атасы

Чегебай — Манас менен кошо козу кайтарган бала, болочокку кырк чоронун бири — Кутубий

Чегетей — Ороздунун он баласынын бири

Чегиш — эпос боюнча уруу башчыларынын бири, каңгылардын баатыры

Чечендер — эпизоддук каарман

Чокон — эпизоддук каарман

Чоро — наймандардан чыккан баатыр, эпизоддук каарман

Чоюналп — эпос боюнча даңгыт элинин чоңу

Чубак — белгилүү чоң баатыр, кырк чоронун бири

Чулу — эпизоддук каармандардын бири

Чыйыр — Жакыптын аталаш агаларынын бири

Чыйырды — Манастын энеси — Шакан

Чылаба — Коңурбайдын түпкү аталарынын бири

Чынарстан — Шаабектин атасы

Чынаяткан — Каныкейдин нөкөр кыздарынын бири

Чыноончук — эпос боюнча дөбөт элинин баатыры

Шаабек — кырк чоронун бири

Шаатемир — эпизоддук каарман, Атемирдин иниси

Шагыл — эпизоддук каарман

Шагыл бий — Атайдын атасы

Шаймерден — жигиттердин колдоочусу

Шакан — Манастын энеси — Чыйырды

Шакум — кырк чоронун бири — Мажик

Шамың шаа — эпизоддук каарман

Шаңгы — Кербендин атасы

Шаңдөөгөр — эпизоддук каарман

Шаңмусары — эпизоддук каарман

Шелкым — эпизоддук каарман

Шибен — эпизоддук каарман

Шоңко — Кербендин атасы

Шоорук — белгилүү кандардын бири, Манастын кайнатасы

Шууту — кырк чоронун бири

Шүкүр — кырк чоронун бири

Шүңгүр — эпизоддук каарман

Шыгай — Манастын чоң атасы Ногойдун бир тууганы

Шынгынай — Каныкейдин нөкөр кыздарынын бири

Шыңгы — кырк чоронун бири Кербендин атасы

Ыбыш — кырк чоронун бири

Ыйбанкүп — катарда саналган каармандардын бири

Ыйман — Жакыптын жылкычысы, эпизоддук каарман

Ыраман — Каратайдын — Ырчы уулдун атасы, эпизоддук каарман

Ыраңшоо — Эпизоддук каарман

Ырдык— эпизоддук каарман, аяр

Ырчы уул — кырк чоронун бири, өз аты Каратай

Элеман — кырк чоронун бири

Элим — эпизоддук каарман

Эсенкан — эпикалык душмандардын башкы каны

Эштек — Жамгырчынын атасыАдис жооп берет
Сизди кызыктыргын суроого жооп издеп, же имам суроо берсеңиз болот.
Суроого жооп берген:

Кадыр Маликов

Намаз убактылары
17 июнь 2024г.
Багымдат
3:05
Күндүн чыгуу
5:22
Бешим
13:03
Аср
18:23
Шам
20:47
Куптан
22:31